PMID- 10000000 DA - 20110601 IS - 0026-461X (Electronic) VI - 75 IP - 3 DP - 2011 Jun TI - Late Triassic Bimodal Magmatism in the Lesser Xing’an-Zhangguangcai Range, NE China: Constraints on the Timing of Transformation of Paleo-Asian Ocean into Circum-Pacific Ocean Tectonic Systems PG - 2116 FAU - Wang, Feng AU - Wang F FAU - Xu, Wenliang AU - Xu W FAU - Meng, En AU - Meng E FAU - Gao, Fuhong AU - Gao F FAU - Cao, Huahua AU - Cao H LA - eng PT - Journal Article JT - Mineralogical Magazine